ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์

พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง