บริการของเรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ)

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ)

 คู่มือการดำเนินการโครงการ กข.คจ.

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2553

 คู่มือตรวจสุขภาพ-กข.คจ

 บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร A4(เล่มเขียว)

 บัญชีคุมลูกหนี้ A4(เล่มเหลือง)

 สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย A4

 สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการ กข.คจ.

(Visited 1 times, 1 visits today)