บริการของเรา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อปี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อปี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อปี

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ผู้ได้รับประโยชน์จากประกาศฉบับนี้ คือ
1.ลูกหนี้รายใหม่
2.ลูกหนี้รายเดิมไม่ผิดนัดชำระหนี้
3.ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชำระหนี้
4.ลูกหนี้รายใหม่และรายเดิม ตามข้อ 1 และ 2 ผิดนัดชำระหลังจากประกาศ

รีบไปตรวจสอบสิทธิกันเลย !!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหรือจังหวัดได้ทุกแห่ง หรือดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.womenfund.in.th

(Visited 1 times, 1 visits today)