บริการของเรา

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ประวัติความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตตั้งแต่  พ.ศ. 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตร เครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ที่บ้านในเมือง หมู่ 3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล และบ้านขัวมุง หมู่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้ปรัชญา “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทำให้คนมีคุณธรรม  5 ประการ คือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความเสียสละ 3) ความรับผิดชอบ 4) ความเห็นอกเห็นใจ 5) ความไว้วางใจในหมู่สมาชิก
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนำมาดำเนินกิจกรรม 4 ด้าน 1) แหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ 2) ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 3) การสงเคราะห์และสวัสดิการ 4) พัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิก

หมวด 1 หนังสือ/ ระเบียบ/คู่มือ/แนวทาง

1.1 คุู่มือการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย ประสิทธิ์ สุวรรณประสม
1.2 องค์ความรู้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำหรับเจ้าหน้าที่
1.3 คู่มือการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.4 แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.5 เอกสารประกอบการกรมสอบสวนคดีพิเศษขอความเห็นข้อกฎหมาย กรณีกลุ่มออมเงินสัจจะสะสมทรัพย์
1.5.1 ..สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย
1.5.2 สำเนาบันทึกช่วยจำ ระหว่างกรมฯ กับ ธปท.
1.6 บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยนายยงยุทธ พันตารักษ์
1.7 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ.2555
1.8 แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่มา: http://www.fund.cdd.go.th/cakb/?page_id=32

(Visited 1 times, 1 visits today)