หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว”

ศาสตร์แห่งภูมิปัญญา
              มะพร้าวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มีการนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรและประกอบอาหารได้หลายประเภท นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนสำคัญในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ การปลูกบ้าน การบวงสรวงเทวดา และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สันนิษฐานว่ามนุษย์ได้นำกะลามะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตัังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร ถ้วย จาน ชาม จนกระทั่งเป็นต้นแบบของภาชนะต่างๆ สำหรับประเทศไทยมีการประดิษฐ์เป็นของใช้ ของประดับกันมาช้านานซึ่งสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศ
             ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว เริ่มทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522 โดย นายปลื้ม ชูคง ได้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากกะลามะพร้าว เพราะเคยเห็นบิดาท าขึ้นใช้เองในครัวเรือน เช่น ทำจวัก กระบวย โดยมีเคหะกิจเกษตรเข้ามาแนะนำและนำผลิตภัณฑ์ไปจัดนิทรรศการ ต่อมาสำนักงานอุตสาหกรรมได้ให้คำแนะนำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับตกแต่ง ของตกแต่งบ้าน ของชำร่วย และมีการคิดประดิษฐ์เลื่อย เครื่องมือในการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในกลุ่ม กระทั่งในปี พ.ศ.2535จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวชัยบุรี จดทะเบียนการค้าเป็น “กะลาลุงปลื้ม” ดำเนินการในรูปของกลุ่ม ปัจจุบันมีการถ่ายทอดให้เยาวชน และขยายผลไปสู่กลุ่มต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง

 

เอกลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์”
- เครื่องใช้ในครัวเรือน ใช้วัสดุและสีธรรมชาติ ใช้ย่านลิเพาในการผูกผลิตภัณฑ์
- ตอกด้วยอะลูมิเนียม (ไม่ขึ้นสนิม)
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และเป็นเอกลกษณ์เฉพาะ
- มีกลองพรกและโพนจิ่ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของกลุ่มไม่เหมือนกลุ่มอื่น
มาตรฐานและรางวัลแห่งความเชื่อมั่น
- มาตรฐาน มผช. 351/2557 ลงวันที่ 28 กันยายน 2557 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
- จดทะเบีนเครื่องหมายการค้า ค 207282 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร
- ประกาศเกียรติคุณ “ยอดฝีมือ” ช่างทำหัตถกรรมจากกะลามะพร้ าว
- รางวัลจากการประกวดเส้นใยพืชศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากกะลามะพร้าว
- รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น สาขาศิลปะการช่างฝีมือจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- รางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมดีเด่น
ความสัมพันธ์กับชุมชน
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คนในชุมชน
2. ใช้แรงงานคนในชุมชน คนในชุมชนมีงานท า มีรายได้
3. ใช้วัตถุดิบในชุมชน
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน/นอกชุมชน โดยปราชญ์ชุมชน
เคล็ดลับ และกรรมวิธีในการผลิต
วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. กะลามะพร้าว
2. ไม้
3. ย่านลิเพา/เชือกกล้วย
4.ก้านมะพร้ าว
5. ไม้ตาลโตนด
6. ไม้ขี้เหล็ก
7. อลูมิเนียม
8. กระดาษทราย
9. เครื่องมืออุปกรณ์งานไม้ เลื่อย แท่นเจาะ เครื่องขัด มอเตอร์ กรรไกร พร้ า เลื่อยฉลุ สว่าน ห่วง น้ามันแลคเกอร์ ฯลฯ
ขั้นตอนการผลิต
1. เตรียมอุปกรณ์/วัสดุ
2. วิธีการทำ
- คัดกะลามะพร้ าวตามรูปแบบและประเภทผลิตภัณฑ์
- เอาเนื้อมะพร้าวออก
- ขัดด้านใน/ด้านนอก
- วาดแบบ
- ตัดแต่งให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการขัดให้เรียบ
- ประกอบเป็นชิ้นงาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อย
- ทาน้ามันให้เกิดความเงา
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
- ต้องเลือกกะลามะพร้าวที่กลม และใหม่
- ต้องขัดกะลามะพร้าวข้างในก่อน
- เลือกไม้ที่ไม่มีตา
- การออกแบบเครื่องมือเฉพาะผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวชัยบุรี 42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 4512, 08 6287 2542 โทรสาร 0 7461 4513 (หมู่บ้านหัตถกรรม/หมู่บ้านกะลาเงินล้าน)
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- ในชุมชน/ที่ทำการกลุ่ม
- ภายในอำเภอ/จังหวัด
- ทั่วประเทศ
- ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น แคนาดา สวีเดน อิตาลี ศรีลังกา อังกฤษ อิหร่าน สเปน เยอรมัน นิวซีแลนด์ แอฟริกา เกาหลี ฟิลิปปินส์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)