มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่อง ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล-สพจ.พัทลุง-ประจำปี-๒๕๖๕

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดฯ รอบ 1/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดฯ รอบ 2/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒)

โครงการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร (โครงการริเริ่มฯ)

ประกาศฯ เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

QR CODE ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียน

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการพัฒนาองค์กร

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด ๒๕๖๕” และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

แผนการพัฒนาตนเอง
– สพอ.กงหรา
– สพอ.ควนขนุน
– สพอ.ตะโหมด
– สพอ.บางแก้ว
– สพอ.ปากพะยูน
– สพอ.ป่าบอน
– สพอ.ป่าพะยอม
– สพอ.เมืองพัทลุง
– สพอ.ศรีนครินทร์
– สพอ.ศรีบรรพต
– สพอ.เขาชัยสน

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1-3)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบระบบจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่องแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่องระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่องการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)