มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สพจ.พัทลุง ประจำปี ๒๕๖๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้้วัดฯ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการร้องเรียนร้องทุกข์

แนวทางการดำเนินงานโครงการฯใสสะอาด001

ประกาศฯ มาตรฐานจริยธรรม พจ.

แผนปฏิบัติการค่านิยม2563

แผนการพัฒนาบุคลากร

(Visited 1 times, 1 visits today)