News and Event

นายปวัน พรหมพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

Provincial Community Development Office of Phatthalung

Community Development Department

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2564

One Tambon One Product

District Community Development Office News