ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และผลิตสินค้าต้นแบบ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย

ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และผลิตสินค้าต้นแบบ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย

06 มิถุนายน 2563 /

15:46 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาออกแบบพัมนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน(OTOP Academy) ของดีอ่่าวไทย

เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาออกแบบพัมนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน(OTOP Academy) ของดีอ่่าวไทย

05 มิถุนายน 2563 /

10:30 น. /

ดาวน์โหลด

จังหวัดพัทลุงเผยแพร่รายละเอียดการจัดงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และOTOP (ศรีวิชัย Expo)โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการในงานเทศกาลที่สำคัญ

จังหวัดพัทลุงเผยแพร่รายละเอียดการจัดงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และOTOP (ศรีวิชัย Expo)โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการในงานเทศกาลที่สำคัญ

22 พฤษภาคม 2563 /

14:25 น. /

ดาวน์โหลด

จังหวัดพัทลุง เผยแพร่รายละเอียดการจัดงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว และRoadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนความหลากหลาย เขา ป่า นา เล กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน

จังหวัดพัทลุง เผยแพร่รายละเอียดการจัดงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว และRoadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนความหลากหลาย เขา ป่า นา เล กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน

20 เมษายน 2563 /

15:42 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพัทลุง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP (ศรีวิชัย Expro)โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy)ของดีอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศจังหวัดพัทลุง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP (ศรีวิชัย Expro)โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy)ของดีอ่าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

10 เมษายน 2563 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด