การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

30 พฤศจิกายน 2563 /

10:57 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพัทลุง

18 พฤศจิกายน 2563 /

15:49 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และสินค้าเพื่อทดสอบตลาด จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP ACademy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และสินค้าเพื่อทดสอบตลาด จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP ACademy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์

22 กรกฎาคม 2563 /

10:23 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน ๒๐ คน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน ๒๐ คน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์

22 กรกฎาคม 2563 /

10:03 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาออกแบบ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาออกแบบ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

09 มิถุนายน 2563 /

09:48 น. /

ดาวน์โหลด