เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และสินค้าเพื่อทดสอบตลาด จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP ACademy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และสินค้าเพื่อทดสอบตลาด จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP ACademy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์

22 กรกฎาคม 2563 /

10:23 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน ๒๐ คน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน ๒๐ คน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์

22 กรกฎาคม 2563 /

10:03 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาออกแบบ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

เผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาออกแบบ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

09 มิถุนายน 2563 /

09:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และผลิตสินค้าต้นแบบ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย

ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และผลิตสินค้าต้นแบบ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย

06 มิถุนายน 2563 /

15:46 น. /

ดาวน์โหลด

เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาออกแบบพัมนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน(OTOP Academy) ของดีอ่่าวไทย

เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาออกแบบพัมนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 100 ผลิตภัณฑ์ โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน(OTOP Academy) ของดีอ่่าวไทย

05 มิถุนายน 2563 /

10:30 น. /

ดาวน์โหลด

จังหวัดพัทลุงเผยแพร่รายละเอียดการจัดงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และOTOP (ศรีวิชัย Expo)โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการในงานเทศกาลที่สำคัญ

จังหวัดพัทลุงเผยแพร่รายละเอียดการจัดงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และOTOP (ศรีวิชัย Expo)โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการในงานเทศกาลที่สำคัญ

22 พฤษภาคม 2563 /

14:25 น. /

ดาวน์โหลด