ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.พัทลุง ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

พจ.พัทลุง ร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตรวจติดตาม พช.พัทลุง และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน