ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานติดตามหนี้ระดับอำเภอในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)