“พช.พัทลุง ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

01 ธันวาคม 2563 /

14:03 น.

“พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

12 พฤศจิกายน 2563 /

11:40 น.

พช.พัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพตเปิด #รับสมัครงาน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

10 พฤศจิกายน 2563 /

20:57 น.