ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference

พช.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference

พช.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้
นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงาน พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองคลังของกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุม ผ่านทางระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 13 มกราคม 2566
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ
4. ติดตามผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน
5. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว 📷

(Visited 1 times, 1 visits today)