ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตรวจติดตาม พช.พัทลุง และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตรวจติดตาม พช.พัทลุง และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตรวจติดตาม พช.พัทลุง และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมการตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ของนายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และนายมณฑล โภคะสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
โดยนายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.บทบาทของผู้ตรวจราชการ
2.หลักการตรวจราชการ
3.วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
4.เป้าหมายเฉพาะการตรวจราชการ
5.หัวข้อการตรวจราชการ
6.ทิศทางการตรวจราชการของทีมตรวจราชการราชการ เขตที่ 5
นอกจากนี้นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งให้หลักคิดของความสำเร็จ โดยกล่าวถึงหัวใจของการสร้างความสำเร็จ 3 ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีกระบวนที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จ

ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว 📷

(Visited 1 times, 1 visits today)