ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ 8/2565

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ 8/2565

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ 8/2565

🗓 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนนางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ 8/2565
🌸 ในการนี้การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ 8/2565 จัดขึ้นเพื่อบริหารงาน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมครั้งนี้มีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมฯ
🏢 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)