ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภา จังหวัดและการเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านระบบ Facebook live สภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ Webinar

พช.พัทลุง ร่วมสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภา จังหวัดและการเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านระบบ Facebook live สภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ Webinar

พช.พัทลุง ร่วมสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภา จังหวัดและการเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านระบบ Facebook live สภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ Webinar

🗓 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุงมอบหมายนางละออง คงนวล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการร่วมสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภา จังหวัดและการเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านระบบ Facebook live สภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ Webinar
🌸 ในการนี้การสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภา จังหวัดและการเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและอำนาจ หน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภท ผู้แทนเกษตรกรพ.ศ. 2565 โดยการประชุมครั้งนี้มีนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นประธานในการประชุมฯ
🏢 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)