ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงลุยต่อวันที่ 2 กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

พช.พัทลุงลุยต่อวันที่ 2 กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

พช.พัทลุงลุยต่อวันที่ 2 กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

🗓 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557 – 2565 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 25 คน/กลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงาน OTOP จำนวน 5 คน จากอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอกงหรา เข้าร่วมโครงการฯ รวมรุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์
2.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
3. ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ แรงบันดาลใจจากนักขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ และการนำข้อมูลเข้าระบบขายออนไลน์และ Upload ภาพ/Content ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม ตลอดจนการสร้างตัวตนใน Tiktok เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้อีก 1 ช่องทางที่สำคัญในปัจจุบันอีกด้วย

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)