ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ( 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)

พช.พัทลุงร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ( 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)

พช.พัทลุงร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ( 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)

🗓 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ( 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)
🪷ในการประชุมครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดปฏิบัติการฯ และร่วมมอบนโยบาย โดยการเปิดปฏิบัติการฯ มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หน่วยงานบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทยรวมจำนวน 1,000 คน และกลุ่มเป้าหมายแต่ละจังหวัดได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัดและผู้แทน ศอ.ปส.จ.
โดยการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้มีประเด็นเน้นย้ำในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1.ให้การสนับสนุนในทุกมิติ ค้นหา ลงทะเบียน สอดส่อง ป้องกัน แหล่งมั่วสุม สถานบริการ
2. ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดมีงานทำ
3. บูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงจัดทำแผน ติดตาม ประเมินผล
4. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบบุคลากรเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มิเช่นนั้นผู้บังคับบัญชามีโทษด้วย
5. ดูแลให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความปลอดภัยรวมถึงสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่น
6. ให้ความสำคัญกับหมู่บ้าน ชุมชน
7. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกอย่าง อปท. ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว คืนคนดีสู่สังคม กลับไปเป็นลูกหลานที่ดี เป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป
8. ควบคุม ดูแลการนำเข้าสารตั้งต้นที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตยาเสพติด

ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)