ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

พช.พัทลุงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

พช.พัทลุงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557 – 2565 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 50 คน/กลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงาน OTOP จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการฯ
ในการนี้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์
2.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2.3 ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล

ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)