ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 5/ 2565

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 5/ 2565

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 5/ 2565

🗓 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 5/ 2565 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนการโอนสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของงบพัฒนาจังหวัด โดยการประชุมครั้งนี้มีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมฯ

🏢ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว📸

(Visited 1 times, 1 visits today)