ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community: OPOAI-C)

พช.พัทลุงร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community: OPOAI-C)

พช.พัทลุงร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community: OPOAI-C)

🗓 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางโสรญา ยอดราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community: OPOAI-C) และร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ โดยมีมติในที่ประชุมได้แก่
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงโสรยา
2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง
3.วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปบ้านควนนายพุฒ
4.วิสาหกิจกลุ่มเพราะเห็ดบ้านป่าแก่ตำบลคลองเฉลิม
🌸ในการนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฯจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนการเกษตรสหกรณ์การเกษตรจำนวน 30 ราย ซึ่งกิจรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯมีดังนี้
1.บรรยายหัวข้อการสร้างมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2.บรรยายหัวข้อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการผลิตอย. มผช.และจีเอ็มพีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง
3. บรรยายหัวข้อการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนโดยศาสตราจารย์ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง
4.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำตลาดสินค้าผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)