ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ zoom cloud meeting

พช.พัทลุง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ zoom cloud meeting

พช.พัทลุง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ zoom cloud meeting

วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบ zoom cloud meeting

จังหวัดพัทลุง นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องประชุม ร้านอาหารครัวสองปอ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นำผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งในส่วนของ CLM และ HLM ในประเด็นดังนี้
– การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามที่โครงการมุ่งหวัง
– การใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุน
– การจัดเก็บครุภัณฑ์ในสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย
– คุณสมบัติผู้รับจ้างตามที่โครงการกำหนด
– การสร้างฐานการเรียนรู้ ในแปลง CLM

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#TPMAP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)