ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

**พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
🗓วันพฤหัส ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
📍ณ ห้องเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ประกอบทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ตามที่จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ตามโครงสร้างประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้ 1. คณะทำงานขับเคลื่อน ด้านเกษตร 2. คณะทำงานขับเคลื่อนด้านการแปรรูป 3. คณะทำงานขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 4. คณะทำงานด้าน E – Commerce และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพัทลุงเป็นไปตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพัทลุงจึงกำหนด การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ชี้เป้า กำหนดเป้าหมาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน ปี 2566 เพื่อบูรณาการความร่วมมือการแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการประชุม ดังนี้
1.ทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดย (นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง)
1) แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2) แจ้งการมอบภารกิจ และข้อสั่งการเพิ่มเติ่มของปลัดกระทรางมหาดไทย
2.แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม วิเคราะห์กำหนดประเด่น/เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (โดยใช้ 5 กระบวนงาน 1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การบริหารจัดการ
3) สร้างองค์ความรู้ 4) การตลาด และ 5) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน และ กำหนดผู้รับผิดชอบ โดยใช้ภาคีการพัฒนาตามแนวทาง ประชารัฐ (ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชน และภาคประชาสังคม) ตามกลุ่มดังนี้
– กลุ่มที่ 1 การพัฒนาการเกษตร
– กลุ่มที่ 2 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– กลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
และให้ผู้แทนกลุ่มนำเสนอ ที่ประชุมเติมเต็มข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกัน
3มอบหมายภารกิจเจ้าภาพหลัก สรุปประเด่นและ จัดทำโครงการฯ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้กรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำปี 2566 ทั้ง 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูปฯ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม คสป.เดือนหน้า ต่อไป

#พัฒนาคือสร้างสรรค์🙏
🌿60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน🌿
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#SE
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeForGood
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#จังหวัดพัทลุง

😷ทั้งนี้ ในการประชุม ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)