ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.พัทลุง ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🚩 พช.พัทลุง ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📅 วันที่ 29 กันยายน 2565
🧭เวลา 09.30 – 12.00 น.
🌸นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรภรณ์ แก้วบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีวาระการประชุมฯ ที่สำคัญ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การเตรียมความพร้อมจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
4. การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การรายงานตรวจสอบพัดสุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#UNFAO
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)