ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางทั้ง 5 มิติ ตามระบบ TPMAP ปี 2565 ให้สามารถอยู่รอด พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางทั้ง 5 มิติ ตามระบบ TPMAP ปี 2565 ให้สามารถอยู่รอด พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางทั้ง 5 มิติ ตามระบบ TPMAP ปี 2565 ให้สามารถอยู่รอด พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

– วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP ณ ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีกิจกรรมดังนี้
– กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรอาชีพ ให้ความรู้เรื่องหลักการทรงงาน/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำเสนอเมนูอาชีพทางเลือก พร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาด/การขาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความถนัดด้านอาชีพ
– กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปัจจัยการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือน โดยมีครัวเรือนยากจนและเปราะบางเป้าหมาย จำนวน 14 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ โดยนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง ได้มอบวัสดุงานบ้าน งานครัวให้กับครัวเรือนยากจนและเปราะบางเป้าหมายเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่รอด พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการหประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP เพื่อให้ครัวเรือนยากจน 5 มิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ ลดการพึ่งพิง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับตำบลหมู่บ้าน

#TPMAP
#ขจัดปัญหาความยากจน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)