ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมบูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 6 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

พช.พัทลุง ร่วมบูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 6 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

พช.พัทลุง ร่วมบูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 6 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 6 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา) และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)

ในการนี้มี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจการการกรมการพัฒนาชุมชน นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. 2565 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2565 กิจกรรมที่ดำเนินการจึงเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานด้วยกิจกรรม After Action Review (AAR) ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบ “งาน งบ ระบบ คน” เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการหรือพัฒนาต่อยอดและขยายผล รวมทั้ง การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (2566 -2570) ซึ่งประกอบด้วย
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
3. การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท่านในและต่างประเทศ
4. การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

ภาพข่าว/รายงาน : สพจ.พัทลุง
พช.พัทลุง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)