ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง ในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน (value chain)

พช.พัทลุง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง ในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน (value chain)

พช.พัทลุง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง ในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน (value chain)

🗓 วันนี้ ( 17 กันยายน 2565 ) เวลา 15.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวคลองลำสืนธุ์ กิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนคลองลำสินธุ์โมเดลแก้จนตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน (value chain) ตามโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP ณ บ้านขาม ม.7 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

🛎 โครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP กิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนคลองลำสินธุ์โมเดลแก้จนตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน (value chain) เป็นการสร้างมูลค่าผ่านชุมชนท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน คือ ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ ทุนเงิน ทุนกายภาพ และทุนทางสังคม มาขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ทุกคนในชุมชนมีรายได้ มีงานทำ มีสวัสดิการ สร้างโอกาสปันสุข และรายได้ ให้กลุ่มคนจน คนเปราะบางในพื้นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันในลักษณะชุมชนเกื้อกูล

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว “ล่องแก่ง” และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมมัคคุเทศก์นักเล่าเรื่องชุมชน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2565

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#TPMAP
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeForGood

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)