ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)ร่วมกับผู้บริหารจังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)ร่วมกับผู้บริหารจังหวัดพัทลุง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นางสาว อุมาพร หวานช่วย นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)ร่วมกับผู้บริหารจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 1 ชั้น 1 โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับผู้บริหารจังหวัดพัทลุง โดยจังหวัดพัทลุงมีความยินดีที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเดินทางมาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รวมทั้งการดำเนินงานของกระทรวงในประเด็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านการท้องเที่ยวและการกีฬาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และได้มีการนำเสนอผลงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาของจังหวัดพัทลุง หัวข้อดังนี้
1.การส่งเสริม ละพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
– การบริหารจัดการโฮมสเตย์/Home Lodges ในพื้นที่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
– การบริหารจัดการสนามกีฬา อำเภอตะโหมด
– การบริหารจัดการโฮมสเตย์/Home Lodges ในพื้นที่ อำเพอเมืองจังหวัดพัทลุง
2.การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
– การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา( Sports Tourism)
– การส่งเสริมการออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
3.มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยว ละกีฬา
4.แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน จ.พัทลุง
5.การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีฯ 5 ด้าน (ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOP
#Change for good#
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)