ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพัทลุง ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 5

จังหวัดพัทลุง ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 5

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 มอบหมาย นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
โดยในช่วงเช้า ลงพื้นที่ประเมิน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านลอน
ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งนำโดยนายศิษฐวิทย์ สันติเจริญ พัฒนาการอำเภอบางแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจ
สำหรับช่วงบ่าย ลงพื้นที่ประเมิน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง ซึ่งนำโดยนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจ
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย และหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหลือ 3 หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อให้คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตัดสินผลการกลั่นกรองคัดสรร สำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด และกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด จะได้โล่รางวัล “สิงห์ทอง”

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)