ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง เติมเต็มองค์ความรู้ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

พช.พัทลุง เติมเต็มองค์ความรู้ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนางละออง คงนวล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้กับผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ( DPIS )

#กรมการพัฒนาชุมชน
#กลุ่มงานประสาน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)