ข่าวประชาสัมพันธ์

“บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” ​โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” ​โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัน​ที่ 20 พฤษภาคม​2565 นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการ​จังหวัดพัทลุง มอบหมาย​นายนิรัญ นามโชติ พัฒนาการอำเภอป่าบอน และ​เจ้าหน้าที่​พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ที่ตกเกณฑ์ TPMAPในมิติด้านความเป็นอยู่ มีสภาพบ้านอาศัยไม่มีความมั่นคงถาวร เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ บ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จำนวน 1 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ จำนวน 120,000 บาท
ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้พิจารณ​าคัดเลือกครัวเรือนนางสาวจุลี อ่อนด้วง บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัด​พัทลุง

#พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#TPMAP
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.ป่าบอน ภาพ
พช.พัทลุง : ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)