ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565)  เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว นักวิชาการพัฒนาชุมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำแผนลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good
#พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)