ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ดำเนินการต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3 จัดกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ดำเนินการต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3 จัดกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565 ) นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ในกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยมอบหมายนางพัชจิรา บัวสองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เข้าร่วมการคัดเลือก ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
โดยในช่วงเช้า เป็นการประกวดของอำเภอควนขนุน ซึ่งนำโดยนางรัตนา มิตรเมือง พัฒนาการอำเภอควนขนุน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาขยาด และกลุ่มอาชีพได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการคัดเลือก
สำหรับช่วงบ่าย เป็นการประกวดของ อำเภอป่าพะยอม ซึ่งนำโดยนางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าพะยอม และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเลี้ยงหมูหลุม ( สุกรชีวภาพ ) และการแปรรูป ตลอดจนสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน
สำหรับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่นั้น ๆ

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)