ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผู้ประกอบการ OTOP พัทลุง ในการสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผู้ประกอบการ OTOP พัทลุง ในการสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 16.20 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผู้ประกอบการ OTOP ในการสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565(OTOP Product Champion : OPC) รอบเก็บตก ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ระดับประเทศ ตลอดจนจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในเวลาต่อมา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมติดตามกลุ่มผลิตผ้า กลุ่มศิวะนาฎกนกไทย พร้อมทั้งลงสีบนลายผ้า โดยกลุ่มศิวะนาฎกนกไทย เป็นกลุ่มเยาวชน OTOP สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพัทลุง ผ้ายกดอก ผ้าขาวม้า ผสมผสานร่วมกับเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไชยบุรี พิมพ์ซ้อนหลายชั้นจนเกิดความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของผ้าพัทลุง ที่ดูโดดเด่น สวยงาม ตามลักษณะผ้าถิ่นพัทลุง

#OTOP
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)