ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมอบรมโครงการจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

พช.พัทลุง ร่วมอบรมโครงการจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายธีระวัฒน์ พงศาปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรม โครงการจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ArcGIS) ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชนสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ ( Real – Time Processing ) สนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ ( Geographic Information System : GIS ) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยระหว่างการอบรมจะมีการทำแบบฝึกหัดควบคู่ไปกับการอบรมอีกด้วย

#ข้อมูลสารสนเทศ
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)