ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.พัทลุง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป ที่บริเวณอาคารโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564
        และในเวลา 08.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานภาคเอกชน ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมถวายบังคม ที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุง ส่วนที่ศาลาประชาคมอำเภอต่าง ๆ ได้จัดพิธีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ขณะที่ประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
        นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลา 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่า ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใย แก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนา ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ยังคงเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญ ที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกร สามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีป ส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติ
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)