ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เนื่องในวันดินโลก ณ พื้นที่แปลง CLM อำเภอศรีบรรพต

พช.พัทลุง ขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เนื่องในวันดินโลก ณ พื้นที่แปลง CLM อำเภอศรีบรรพต

พช.พัทลุง ขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เนื่องในวันดินโลก ณ พื้นที่แปลง CLM อำเภอศรีบรรพต
         วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2564 ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอศรีบรรพต เพื่อร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกต้นพุทธรักษา และทำปุ๋ยหมัก เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน จึงดำเนินกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) บ้านสำนักวา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คณะกรรมการพื้นที่เรียนรู้ชุมนต้นแบบฯ (CLM) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
        สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นายประโมทย์ ดำจวนลม พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นพุทธรักษา จำนวน 100 ต้น พร้อมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกผัก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ในการบำรุงดิน ทั้งนี้เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อาทิ โครงการหญ้าแฝก โครงการแกล้งดิน โครงการแก้ดินเปรี้ยว เป็นต้น องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)