ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) วันที่ 2

พช.พัทลุง ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) วันที่ 2

พช.พัทลุง ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) วันที่ 2
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เป็นวันที่ 2
โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมรับการฝึกอบรมในหัวข้อการทำตลาดสินค้าผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ บุญเซ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ชัยณรงค์ และปิดท้ายการอบรมในวันนี้ ด้วยหัวข้อการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ บุญเซ่ง
ในการนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) ต่อไป ประกอบด้วย
1. วิสาหกิจชุมชนพชรเครื่องแกง
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ
3. กลุ่มขนมบ้านทองทิพย์
4. วิสาหกิจชุมชนจัดการเกษตรและพลังงานบ้านควนบก
สำหรับโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มมาตรฐานทางผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้ง Online และ Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 30 รายเข้าร่วมโครงการฯ
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)