ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

พช.พัทลุง ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

พช.พัทลุง ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย
        วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook live ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 11 แห่ง
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สรุปภาพรวมสำคัญของงานพัฒนาชุมชนให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทราบจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)