ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิด โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C )

พช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิด โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C )

พช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิด โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C )
วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โดยมีนางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว
สำหรับโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ( One Province One Argo-Industry Community : OPOAI-C ) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มมาตรฐานทางผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้ง Online และ Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 30 รายเข้าร่วมโครงการฯ
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)