ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.พัทลุง ร่วมประชุมคลัสเตอร์เครื่องแกง จ.พัทลุง จัดทำแผนงบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผนึกกำลังสนับสนุนวัตถุดิบในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ปรับโฉมเครื่องแกงยุคใหม่ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค”

“พช.พัทลุง ร่วมประชุมคลัสเตอร์เครื่องแกง จ.พัทลุง จัดทำแผนงบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผนึกกำลังสนับสนุนวัตถุดิบในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ปรับโฉมเครื่องแกงยุคใหม่ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค”

“พช.พัทลุง ร่วมประชุมคลัสเตอร์เครื่องแกง จ.พัทลุง จัดทำแผนงบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผนึกกำลังสนับสนุนวัตถุดิบในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ปรับโฉมเครื่องแกงยุคใหม่ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค”
—————————————————————————————
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร หวานช่วย นักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมแผนโครงการเพื่อพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์เครื่องแกง ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งยาวพัฒนา อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดยกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องแกงมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าเครื่องแกงในท้องถิ่น สร้างมูลค่าสินค้าชุมชนจากภูมิปัญญา มีจำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ 19 ราย/กลุ่ม ซึ่งในการประชุมมีการจัดทำแผนของบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมเสนอความต้องการในการพัฒนา ดังนี้
1.สนับสนุนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ หันมาปลูกวัตถุดิบ อาทิเช่น พริก ตะไคร้ ข่า ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ
2.นำนวัตกรรมยุคใหม่เข้ามาร่วมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ อายุการเก็บรักษา คิดค้นรูปแบบเครื่องแกงตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและง่ายต่อผู้บริโภค
3.จัดทำแผนอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องแกงในแต่ละพื้นที่เพื่อขยายจำนวนสมาชิก/กลุ่ม
4.พัฒนาเมนูอาหารพร้อมทานท้องถิ่นที่มีส่วนผสมของเครื่องแกง โดยในแต่ละกลุ่มสามารถต่อยอดด้วยเอกลักษณ์รสชาติจากสูตรเครื่องแกงของแต่ละกลุ่ม
5.เชื่อมโยงโครงการ D-Hope ค้นหาผลิตภัณฑ์เด่น
ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงให้มีความมาตรฐาน สร้างความยั่งยืนในอาชีพ โดยกำหนดเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์มุ่งพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำสนับสนุนวัตถุดิบในท้องถิ่นกระจายรายได้ให้กับชุมชน กลางน้ำโดยมุ่งพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปลายน้ำมุ่งพัฒนาสินค้า สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกลไลการตลาดในยุคปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังได้วางแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาการทำเครื่องแกงโดยการขยายฐานสมาชิก เปิดโอกาสให้คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมในการอบรมได้อีกด้วย
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พัฒนาชุมชน : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)