ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง สานงานต่อก่องานใหม่ จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ “ เหลียวหลัง แลหน้า เล่าขานงานพัฒนา ประสาคนเมืองลุง ”

พช.พัทลุง สานงานต่อก่องานใหม่ จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ “ เหลียวหลัง แลหน้า เล่าขานงานพัฒนา ประสาคนเมืองลุง ”

วันนี้ ( 11 ตุลาคม 2564 )  เวลา 08.30  น.  นายประโมทย์  ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ “ เหลียวหลัง แลหน้า เล่าขานงานพัฒนา ประสาคนเมืองลุง ”   พร้อมด้วย นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นางสาวเกวลิน  คงทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นางพัชจิรา  บัวสองสี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมบ้านพักพัฒนาการจังหวัดพัทลุง

โดยกิจกรรมในภาคเช้า นายประโมทย์  ดำจวนลม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาการพัฒนาการจังหวัดพัทลุง   ได้นำนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  นายสมคิด  จันทมฤก  ภายใต้แนวคิดหลักการทำงาน “เรียบง่ายได้สาระ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”  มาถ่ายทอดให้กับผู้ประชุมฯ ได้รับทราบ  ขับเคลื่อนผ่านหลักปฏิบัติการสำคัญ 4 ด้าน  “ งาน งบ ระบบ คน”  ซึ่งเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565  ประกอบด้วย

#งาน  ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำระบบข้อมูล Big Data เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์  ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (One plan)  และการสนองงานหลักสถาบันของชาติที่สำคัญในการขับเคลื่อน อาทิ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

#งบ  คือ งบประมาณ แหล่งงบอื่นๆ และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565  อาทิ การบริหารการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก-ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

#ระบบ  คือ ระบบการสื่อสารผ่านการประชุมกับผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ

และสุดท้าย #คน คือ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และเส้นทางความก้าวหน้าการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้  นายประโมทย์  ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดพัทลุง  ได้เน้นย้ำให้นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงทุกคน  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในงานของตนเองอย่างลึกซึ้ง  เพื่อที่จะได้พัฒนา ต่อยอดการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเป็นหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่อไป

จบกิจกรรมในภาคเช้า ด้วยการทำ Workshop วิเคราะห์งานในความรับผิดชอบของตนในรอบปี 2564ที่ผ่านที่มา โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์งานในความรับผิดชอบของตน พร้อมนำเสนอต่อผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมฯ

ช่วงบ่าย  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้ร่วมกันพูดคุย เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานของตนเอง  ทั้งในมิติปัญหาอุปสรรค  และมิติความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตลอดปี 2564 เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานพัฒนาชุมชน  ในปีงบประมาณ 2565  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุม  เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565ต่อไป

สำหรับการดำเนินเวทีเสวนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ “ เหลียวหลัง แลหน้า เล่าขานงานพัฒนา ประสาคนเมืองลุง ” ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T มาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพัทลุงอย่างเคร่งครัด

 

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พัฒนาการจังหวัด

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

 

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

#Change for good#

พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)