ข่าวประชาสัมพันธ์

ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงร่วมกับพช.พัทลุง ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการจัดเก็บข้อมูลคนจน คนเปราะบาง ตามโครงการ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” พื้นที่อำเภอป่าบอน

ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงร่วมกับพช.พัทลุง ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการจัดเก็บข้อมูลคนจน คนเปราะบาง ตามโครงการ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” พื้นที่อำเภอป่าบอน

ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงร่วมกับพช.พัทลุง ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการจัดเก็บข้อมูลคนจน คนเปราะบาง ตามโครงการ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” พื้นที่อำเภอป่าบอน

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายถนอม ชูสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง และนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววนิดา สงรักษ์ ได้รับมอบหมายจากนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลคนจนคนเปราะบาง  ภายใต้โครงการแก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” โดยมีนายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน และพัฒนากรร่วมให้ข้อมูลดังนี้

1) ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) 5 ตำบล 1 เทศบาล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ตำบลป่าบอน จัดเก็บข้อมูลได้ร้อยละ 10.28 ตำบลโคกทราย ร้อยละ 2.57 ตำบลหนองธง ร้อยละ 18.23 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 2.40 ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 7.39 และเทศบาลตำบลป่าบอน ร้อยละ 0.00  โดยพัฒนากรให้ข้อมูลในส่วนของตำบลโคกทรายได้มีการประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บและแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของเทศบาลมีพัฒนากรประสานงาน 2 ท่าน เนื่องจากมีบางส่วนของหมู่บ้านคาบเกี่ยวอยู่ในเขตเทศบาล และบางส่วนอยู่ในเขต อบต. จึงต้องทำงานประสานร่วมกัน

2) การจัดเก็บข้อมูลคนจนคนเปราะบางกำลังอยู่ระหว่างประสานทีมปฎิบัติการตำบล เพื่อร่วมกันสำรวจคัดกรองคนจน คนด้อยโอกาส คนเปราะบาง ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ภายใต้แนวคิด “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ผสมงาน ประสานใจ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ทีมติดตามได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เรื่องการประสานงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจกับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคนจนคนเปราะบาง ให้อำเภอดำเนินการแจ้งคำสั่งทีมปฏิบัติการตำบล ประสาน อปท.ในพื้นที่ร่วมสำรวจคัดกรอง รวมรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในลำดับแรกก่อนส่งข้อมูลให้อำเภอและจังหวัดทันตามเวลาที่กำหนด

ในการนี้ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงได้พบปะพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอน และฝากประสานงานให้ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมมูลคนจนคนเปราะบางในเขตเทศบาลและหากพื้นที่ อปท.อื่นๆ หากติดขัดเรื่องประสานการทำงานให้แจ้งจังหวัดเพื่อประสานงานให้อีกทางหนึ่งต่อไป

 

#Change for good#

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

#Change for good#

พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)