ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2564”

“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2564”

“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2564”

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์  หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 7/2564 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมชัยคณาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ.2535  และได้แนะนำตัวข้าราชการ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 6 ราย ดังนี้

ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1157/2564 จำนวน 1 ราย  คือ

1.นายศักดิ์ดา  อินสวน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

1.นายชิงชัย  ศรีสุด  ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2.นางสาวอุมาพร  หวานช่วย  ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3.นางสาววนิดา  สงรักษ์  ปฏิบัติงาน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4.นางสาวจุฬารัตน์  มณีนิล  ปฏิบัติงาน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

5.นายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ  ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

สำหรับการประชุมประจำเดือนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2564 ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญ  ดังต่อไปนี้

1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  การรายงานยอดจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง และการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุน

3.การแต่งตั้งย้ายข้าราชการ  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  ประจำเดือนสิงหาคม 2564

4.ความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

5.โครงการแก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน”  ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง (ศจพ.จ.พัทลุง)

6.การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

7.การมอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

8.กองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล

9.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่  เก็บเดือนพ่อ ”

10.สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

11.การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

12.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

13.การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  และการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

14.การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

16.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

17.การดำเนินงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์

18.ผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19.โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20.กิจกรรมปลูกผักสร้างเครือข่ายเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ นางลภารมย์  หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง  ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

#Change for good#

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

#Change for good#

พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)