“จังหวัดพัทลุง ประกาศผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564”

“จังหวัดพัทลุง ประกาศผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564”
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดพัทลุง ดำเนินการโครงการคัดสรร กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อจัดการความรู้พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนของจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดสรรเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศผลโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)