ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.พัทลุง เสริมสร้างพลังสตรี  เป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ”

“พช.พัทลุง เสริมสร้างพลังสตรี  เป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ”

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และนางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุงนำโดย นางกรรณิการ์ สุขทอง ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสภ.) ภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Session Call  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

โดยวันนี้มีการนำเสนอเพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 ( 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง ระนอง) ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างนำเสนอข้อมูล คือนางอรวรรณ  ประดิษฐ์ผล จากบ้านโพรงงู หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. การเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
  2. มีสัมมาชีพ
  3. มีความสัมพันธ์ที่ดี
  4. มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
  5. ไม่ติดยาเสพติด
  6. ไม่มีหนี้สินนอกระบบ
  7. มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ในการนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Session Call โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในทุกระดับ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีหรือสัมมาชีพชุมชนของจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด รวม 60 ราย

ทั้งนี้ เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ต่อไป

 

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

#Changeforgood

🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 1 times, 1 visits today)