“พช.พัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.)”


วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสายพิณ รอดพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) จังหวัดพัทลุง ผ่านระบบ Sessoin call ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมคือ สร้างความเข้าใจ และให้ความรู้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคในการสนับสนุนงานสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมองค์กรสตรีให้เป็นกลไกในการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบสตรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ค. 2564 ทางระบบ Session call

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)