“พช. พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

“พช. พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสิบเอกธรรมจักร สุดไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น จังหวัดพัทลุง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อำเภอควนขนุน โดยมี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังดาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาขยาด และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 4 บ้านชายคลอง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 99 กองทุน แยกเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  และจังหวัดจะประกาศผลการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น จังหวัดละ 2 กลุ่ม/กองทุน โดยแบ่งเป็น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน 1 กลุ่ม และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. ดีเด่น จำนวน 1 กองทุน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทุนชุมชนเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่นและสามารถสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ คะแนน 100 คะแนน และคณะกรรมการพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดต่าง ๆ ประกอบ ในการนี้ นายคนองเดช สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน มอบหมาย นางสาววรรณชนก ชูเผือก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายธีระวัฒน์ พงศาปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.ชยุดา ปล้องใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรตำบลนาขยาดและพัฒนากรตำบลพนางตุง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

โดยวันนี้มีการพิจารณาคัดเลือก 2 กองทุน คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังดาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2527 มีสมาชิกก่อตั้ง 30 คน ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 1,062 คน จำนวนเงินสัจจะสะสม 83,613,400 บาท และจำนวนเงินกู้ 77,345,000 บาท ประธานกลุ่มชื่อ นายบุญรัตน์ ด้วงเกตุ ต่อมาไปยังกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 4 บ้านชายคลอง ตำบลพนางตุง โดยมีนายผัด ไล่ลาม ประธานฯ และคณะกรรมการร่วมให้ข้อมูล สำหรับตำบลพนางตุงมีครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน และมีครัวเรือนเป้าหมาย 49 ครัวเรือน ปัจจุบันโครงการฯ มีเงินทั้งหมด 327,066.23 บาท จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงินโครงการฯ จำนวน 49 ราย เป็นเงิน 320,000 บาท มียอดเงินคงเหลือ 7,066.23 บาท

หลังจากนั้นมีการประเมินตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ  นอกจากนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เน้นย้ำและให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมกองทุนฯ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังดาน เนื่องจากมีปัญหาด้านยังไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และยังไม่มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก แนะนำให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพราะมีเงินสัจจะสะสมจำนวนมาก และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย เช่น ร้านค้าลอยฟ้า เป็นต้น ในส่วนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การจัดทำบัญชีครัวเรือนยังไม่เป็นปัจจุบัน ด้านคณะกรรมการไม่ได้ติดตามเป็นประจำ และขาดการจดบันทึกการประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ จัดทำบัญชีให้ชัดเจน คณะกรรมการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ จดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานต่อไป

 

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

#Change for good#

พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)