ข่าวประชาสัมพันธ์

 “พช.พัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมบริหารพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2564”

 “พช.พัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมบริหารพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2564”

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09.00 น. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมบริหารพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางพัชจิรา บัวสองสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้

  1. รายงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนครบกาหนดชาระ ประจาเดือนสิงหาคม 2564 จากการตรวจสอบระบบ Sara ได้มีโครงการครบกาหนดชาระในเดือน สิงหาคม 2564
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2563 (ฉบับที่ 4)
  3. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว:พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
  4. เรื่องลูกหนี้ประสงค์ขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด
  5. การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,295,500 บาท
  6. การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 286,014 บาท

 

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

# Change for good #

🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑

(Visited 1 times, 1 visits today)