“พช. พัทลุง พร้อม!! เตรียมส่งผ้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค เขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

“พช. พัทลุง พร้อม!! เตรียมส่งผ้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค เขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช”
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมกลั่นกรองพิจารณาและรวบรวมผ้า เพื่อส่งเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ้าไทยผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกลั่นกรอง และเยี่ยมชมลายผ้าที่ส่งเข้าประกวดร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อรวบรวมและจัดส่งผ้าเพื่อเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดประกวดในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งรางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 The Best of Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากในแต่ละประเภท นามาออกแบบตัดเย็บ
ฉลองพระองค์ และรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ
ประเภทที่ 2 The Best รางวัลที่ 1 – 3 ของ 15 ประเภท ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานทองคำ เงินและทองแดง ตามลำดับ
ประเภทที่ 3 ชมเชย Top 10 ของ 15 ประเภท ได้รับประกาศนียบัตร (Certificate)
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
2. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน
4.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย
สำหรับวันนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 9 กลุ่ม/ราย จำนวนผ้าทั้งหมด 18 ผืน ได้แก่
1. กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย จำนวน 2 ผืน
2. สุปรีญาผ้าทอลานข่อย จำนวน 2 ผืน
3. คนังมัดย้อม จำนวน 1 ผืน
4. สีพูบาติก จำนวน 2 ผืน
5. กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เขาชัยสน จำนวน 2 ผืน
6. TAMOD BATIK จำนวน 1 ผืน
7. ศิวะนาฎกนกไทย จำนวน 3 ผืน
8. กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าทอแพรกหา จำนวน 2 ผืน
9. กลุ่มเสื้อบาติก ลำปำ จำนวน 3 ผืน
ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า มีความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจเป็นที่สุด ในลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย เมื่อกลุ่มฯ นำลายพระราชทานมาออกแบบเพิ่มเติม ทำให้ผ้ามีมูลค่าเพิ่มจากเดิมถึง 3 เท่า สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑

(Visited 1 times, 1 visits today)