“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2564”

“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2564”
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โดย ก่อนวาระการประชุมมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแนะนำข้าราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่
1. นางสาวเกวลิน คงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
2. นางเกศกนก ชูเกลี้ยง ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
3. นางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
8. การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
9. การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
10. โครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบจัดพิมพ์หนังสือ และสื่อออนไลน์ E-book คลิปวิดีโอ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
11. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
12. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล
13. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
14. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน
15. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาหมู่บานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
16. การดำเนินงานโครงการการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17. การตรวจติดตามโครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2
18. ผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19. โครงการเสริมสร้างพัฒนายกระดับมาตรฐานผลผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน
20. การดำเนินการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21. การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
22. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ “โคก หนอง นา แหล่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
”🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)