“จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564”

“จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564”
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 3 มิถุนายน ของทุกปี ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญ ส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอโดยมีสาระสำคัญของเรื่องคือ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)